Anh - Việt
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

x-efficiency
x
x-axis
x-rated
x-ray
x-rays
xanthate
xanthic
xanthine
xanthippe
xanthophyll
xanthous
xbase
xcmd
xcnf
xebec
xenix
xenogamy
xenomorphic
xenon
xenophilia
xenophilous
xenophobe
xenophobia
xenophobic
xerophagy
xerophilous
xerophthalmia
xerophyte
xerox
xga
xhosa
xi
xia
xin
xiphoid
xl
xmas
xmodem
xms
xon
xx
xylem
xylen
xylocarp
xylocarpous
xylograph
xylographer
xylography
xyloid
xylonite
xylophagous
xylophone
xyster