Việt - Anh
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

ka ki
ka li
ke
kem
ken
ken két
keng
keng keng
keo
keo bẩn
keo cú
keo kiệt
keo sơn
kha khá
khai
khai báo
khai bút
khai chiến
khai căn
khai giảng
khai hoa
khai hoang
khai huyệt
khai hóa
khai hỏa
khai hội
khai khoáng
khai khẩn
khai khẩu
khai mào
khai mạc
khai mỏ
khai sanh
khai sinh
khai sáng
khai sơn
khai thác
khai thông
khai triển
khai trương
khai trường
khai trừ
khai tâm
khai tử
khai vị
khai xuân
kham
kham khổ
khan
khan hiếm
khang an
khang cường
khang khác
khang kháng
khang kiện
khang trang
khanh
khanh khách
khanh tướng
khao
khao binh
khao khát
khao quân
khao thưởng
khau
khay
khay đèn
khe
khe khắt
khe khẽ
khem
khen
khen ngợi
khen thưởng
kheo
kheo khư
khi
khi khu
khi không
khi mạn
khi nào
khi nên
khi quân
khi trá
khi trước
khin khít
khinh
khinh binh
khinh bạc
khinh bỉ
khinh dể
khinh hạm
khinh khi
khinh khí
khinh khí cầu
khinh khỉnh
khinh miệt
khinh mạn
khinh nhờn
khinh rẻ
khinh suất
khinh thường
khinh thị
khinh trọng
khinh tài
khiêm
khiêm nhường
khiêm nhượng
khiêm tốn
khiên
khiên cưỡng
khiêng
khiêng vác
khiêu chiến
khiêu dâm
khiêu khích
khiêu vũ
khiếm diện
khiếm khuyết
khiếm nhã
khiến
khiếp
khiếp nhược
khiếp sợ
khiếp đảm
khiếu
khiếu nại
khiếu oan
khiếu tố
khiền
khiển muộn
khiển trách
khiễng
kho
kho báu
kho bạc
kho khó
kho tàng
kho?
khoa
khoa bảng
khoa cử
khoa giáo
khoa hoạn
khoa học
khoa học luận
khoa mục
khoa trương
khoa trường
khoa trưởng
khoa đại
khoai
khoai dong
khoai lang
khoai môn
khoai nưa
khoai nước
khoai riềng
khoai sáp
khoai sọ
khoai tây
khoai từ
khoai vạc
khoai đao
khoan
khoan dung
khoan hoà
khoan hậu
khoan hồng
khoan khoái
khoan nhượng
khoan tay
khoan thai
khoan thứ
khoan đãi
khoang
khoang nhạc
khoanh
khoanh tay
khoanh vùng
khoe
khoe khoang
khoe mẽ
khoeo
khom
khom khom
khom khòm
khoá
khoá chữ
khoá kéo
khoá luận
khoá miệng
khoác
khoác lác
khoái
khoái chá
khoái chí
khoái cảm
khoái hoạt
khoái lạc
khoái trá
khoán
khoán trắng
khoáng
khoáng chất
khoáng dã
khoáng dật
khoáng hoá
khoáng hóa
khoáng sản
khoáng vật
khoáng vật học
khoáng đãng
khoáng đạt
khoát
khoát đạt
khoáy
khoé
khoét
khoăm
khoả
khoả thân
khoản
khoản đãi
khoảng
khoảng chừng
khoảng cách
khoảng khoát
khoảng không
khoảng rộng
khoảnh
khoảnh khắc
khoảnh độc
khoắng
khoằm
khu
khu biệt
khu giải phóng
khu hệ
khu phố
khu trú
khu trục
khu trục hạm
khu trừ
khu uỷ
khu vực
khu xử
khua
khui
khum
khum khum
khung
khung chậu
khung cảnh
khung cửi
khung thành
khuy
khuy bấm
khuy tết
khuya
khuya khoắt
khuya sớm
khuynh
khuynh diệp
khuynh gia bại sản
khuynh hướng
khuynh hữu
khuynh thành
khuynh tả
khuynh đảo
khuyên
khuyên bảo
khuyên can
khuyên giáo
khuyên giải
khuyên nhủ
khuyên răn
khuyến cáo
khuyến dụ
khuyến học
khuyến khích
khuyến nghị
khuyến nông
khuyến thiện
khuyết
khuyết danh
khuyết tật
khuyết tịch
khuyết điểm
khuyển
khuyển mã
khuyển nho
khuyển ưng
khuân
khuây
khuây khoả
khuây khỏa
khuê các
khuê khổn
khuê môn

1   |   2   |   3   |   4   |   5      »