Việt - Anh
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

la mã hóa
lào cai
lê đại hành
lùi xùi
lúc lắc
lạc long quân
la
la bàn
la cà
la hán
la hét
la liếm
la liệt
la làng
la lối
la mắng
la rầy
la sát
la tinh
la trời
la ó
la đà
la đơn
lai
lai căng
lai cảo
lai giống
lai hàng
lai kinh
lai láng
lai lịch
lai nguyên
lai nhai
lai rai
lai sinh
lai thế
lai tạo
lai tạp
lai tỉnh
lai vãng
lam
lam chướng
lam khí
lam lũ
lam nham
lan
lan can
lan tràn
lang
lang ben
lang băm
lang bạt
lang thang
lanh lẹ
lao
lao công
lao khổ
lao phiền
lao tâm
lao tù
lao xao
lao đao
lao động
lau
lau chùi
lay
lay chuyển
lay động
lay ơn
le
le le
le lói
lem
len
leng keng
leo
leo lét
leo lẻo
leo trèo
lim
lim dim
linh
linh cảm
linh cẩu
linh hồn
linh thiêng
linh tinh
linh tính
linh đình
liêm khiết
liêm sỉ
liên bang
liên bộ
liên can
liên doanh
liên hiệp
liên hiệp quốc
liên hệ
liên hợp
liên khu
liên lạc
liên quan
liên tiếp
liên tưởng
liên tỉnh
liên tục
liên đoàn
liếc
liếm
liến thoắng
liếp
liền
liền bên
liền tay
liều
liều lĩnh
liều lượng
liểng xiểng
liễn
liễu
liệm
liệng
liệt
liệt dương
liệt giường
liệt kê
liệt sĩ
liệu
liệu pháp
lo
lo buồn
lo liệu
lo sợ
loa
loan báo
loang
loanh quanh
loe
loe loét
loe toe
loi choi
loi ngoi
loi nhoi
lon
long
long lanh
long não
long trọng
loà
loài
loá
loán
loáng thoáng
loã lồ
loã xõa
loãng
loè
loè loẹt
loét
loạc choạc
loại
loại bỏ
loại trừ
loạn
loạn dâm
loạn luân
loạn lạc
loạn thị
loạn trí
loạt
lu
lui
lui binh
lui lũi
lui lại
lui tới
lum khum
lung
lung bung
lung lay
lung linh
lung lạc
lung tung
lung tung beng
luyến
luyến tiếc
luyến ái
luyện
luyện kim
luyện thi
luyện tập
luyện đan
luân chuyển
luân lý
luân lạc
luân thường
luôm nhuôm
luôn
luôn luôn
luôn miệng
luôn thể
luôn tiện
luấn quấn
luẩn quẩn
luận
luận bàn
luận chiến
luận chứng
luận công
luận cương
luận cứ
luận giải
luận văn
luận án
luận điểm
luận điệu
luận đề
luật
luật gia
luật hình
luật học
luật khoa
luật lao động
luật lệ
luật pháp
luật sư
luốc
luống
luống cuống
luống tuổi
luốt
luồn
luồn cúi
luồn lách
luồn lọt
luồn lỏi
luồng
luồng lạch
luồng tư tưởng
luồng điện
luỗng
luộc
luộm thuộm
ly
ly biệt
ly bôi
ly dị
ly hương
ly tán
ly tâm

là là
là lượt
là đà
lài
lài nhài
làm
làm biếng
làm bàn
làm bạn
làm bậy
làm bằng
làm bếp
làm bộ
làm cao
làm chi
làm chiêm
làm cho
làm chủ
làm chứng
làm cái
làm công
làm cỏ
làm cỗ
làm duyên
làm dáng
làm dâu
làm dấu
làm dịu
làm dữ
làm già
làm giàu
làm giả
làm giấy
làm giặc
làm gì
làm gương
làm hàng
làm hư
làm hỏng
làm khoán
làm khách
làm kiêu
làm kiểu
làm liều
làm loạn
làm lành
làm lông
làm lơ
làm lại

1   |   2   |   3   |   4      »