Việt - Anh
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

ra
ra bộ
ra chiều
ra công
ra da
ra dáng
ra giêng
ra gì
ra hiệu
ra hè
ra hồn
ra lệnh
ra lịnh
ra mắt
ra mặt
ra mồm
ra ngôi
ra người
ra oai
ra phết
ra quân
ra ràng
ra rìa
ra rả
ra sức
ra tay
ra tro
ra trò
ra trận
ra tuồng
ra tòa
ra viện
ra vào
ra vẻ
ra đi
ra đi an
ra đi ô
ra điều
ra đời
ra ơn
ram
ram ráp
ran
ran rát
rang
ranh
ranh con
ranh giới
ranh khôn
ranh ma
ranh mãnh
ranh vặt
rao
rao hàng
rau
rau bí
rau bẹ
rau cháo
rau câu
rau cải
rau cần
rau cần tây
rau cỏ
rau lê
rau má
rau rút
ray
re
ren
ren rén
reo
reo hò
reo mừng
ri
ri rí
ri rỉ
ria
rim
rin rít
rinh
riu riu
riêng
riêng biệt
riêng lẻ
riêng rẽ
riêng tây
riêng tư
riêu
riêu cua
riết
riết ráo
riết róng
riềng
riệt
ro ro
ro ró
roi
roi da
roi vọt
rom
rong
rong chơi
rong huyết
rong kinh
rong ruổi
ru
ru ngủ
ru rú
rua
rui
rum
run
run run
run rẩy
run rủi
run sợ
rung
rung chuyển
rung cảm
rung rinh
rung rung
rung rúc
rung động
ruốc
ruốc bông
ruối
ruồi
ruồi giấm
ruồi muỗi
ruồi nhặng
ruồi trâu
ruồng
ruồng bỏ
ruồng bố
ruồng rẫy
ruổi
ruỗng
ruỗng nát
ruộm
ruộng
ruộng bậc thang
ruộng công
ruộng muối
ruộng mạ
ruộng nương
ruộng rẫy
ruộng rộc
ruộng vườn
ruộng đất
ruộng đồng
ruột
ruột chay
ruột gan
ruột già
ruột gà
ruột hồi
ruột kết
ruột non
ruột rà
ruột thẳng
ruột thịt
ruột thừa
ruột tịt

rà rẫm
ràn
ràng
ràng buộc
ràng rạng
ràng rịt
rành
rành mạch
rành rành
rành rọt
rào
rào giậu
rào rào
rào rạo
rào đón
rày

rác
rác mắt
rác rưởi
rác tai
rách
rách bươm
rách mướp
rách nát
rách rưới
rách tươm
rái
rái cá
rám
rám nắng
rán
ráng
ráng sức
ráo
ráo hoảnh
ráo riết
ráp
ráp rạp
rát
rát mặt
rát ruột
rát rạt
ráy
ráy tai
râm
râm bụt
râm mát
râm ran
rân
rân rát
rân rấn
râu
râu mày
râu mép
râu quặp
râu ria
râu trê
râu xồm
rây

rã cánh
rã họng
rã ngũ
rã người
rã rời
rãnh
rãnh trượt
rão

rè rè
rèm
rèn
rèn cặp
rèn luyện
rèn đúc
rèo rẹo

rén
rén bước
réo
réo nợ
réo rắt
rét
rét buốt
rét cóng
rét mướt
rét ngọt
rét nàng bân

rên
rên la
rên rẩm
rên rỉ
rên siết
rên xiết
rêu
rêu rao

rì rào
rì rì
rì rầm
rìa
rình
rình mò
rình rang
rình rập
rình rịch
rìu

rí rách
rích
rít
rít răng
ríu

ròm
ròng
ròng rã
ròng ròng
ròng rọc

róc
róc rách
rói
rón rén
rót

rô bốt
rô manh
rôm
rôm rả
rôm sảy
rôm trò
rôn rốt
rông

1   |   2   |   3      »