Việt - Anh
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

y
y học
y khoa
y nguyên
y phục
y sĩ
y tá
y tế
y viện
yên
yên lặng
yên trí
yên ổn
yêng hùng
yêu
yêu chuộng
yêu cầu
yêu dấu
yêu kiều
yêu ma
yêu quái
yêu sách
yêu thuật
yêu tinh
yếm
yếm dãi
yếm thế
yến
yến tiệc
yết
yết hầu
yết kiến
yết thị
yếu
yếu lược
yếu nhân
yếu tố
yếu điểm
yếu đuối
yểm
yểm hộ
yểm trợ
yểu
yểu điệu