Séc - Việt
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

x shared memory extension
xl
xml user-interface language
xul runtime environment
xxl
xantipa
xaver
xaverius
xavier
xenakis
xenix
xenofón
xenon
xerox
xeroxes
xerxes
xfree86
xian
x na n-tou
x označuje místo
x shared memory extension
xantein
xanten
xanthinový
xanthus
xanthydrol
xantin
xantinový
xantipa
xantoblastom
xantofyl
xantogenan
xantogenát
xantom nádorový
xanton
xantopsie
xantopterin
xaver
xaverius
xavier
xenakis
xenie
xenix
xenofob
xenofobie
xenofobní
xenofón
xenogamie
xenoglosie
xenolit
xenomorfní
xenon
xenonová výbojka
xerazie
xeroderma
xerodermie
xerofilní
xeroftalmie
xerofyt
xerograf
xerografická
xerografická kopie
xerografická tiskárna
xerografický
xerografický otisk
xerografický stroj
xerografie
xerogram
xerokopie
xeroradiografie
xerose
xerox
xeroxes
xeroxovat
xerxes
xfree86
xhosa
xian
xifisternum
xl
xml user-interface language
xul runtime environment
xxl
xylan
xylem
xylen
xylidin
xylit
xylochinon
xylofon
xylofonista
xylofonový
xylofágní
xylografická kniha
xylografie
xylolitová dlaždice
xylometr
xylonit
xylyl
xylylbromid
xylyléndiamin
xylóza
xystos